Friday, August 10, 2012

Gejala Sosial

3 Bahagian Gejala Sosial :

ž  Jenis kesalahan jenayah :
Mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.

ž  Jenis kesalahan gengsterisme :
Menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit ‘pau’ daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng.

ž  Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab :
 Menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain.

Punca Gejala Sosial :

ž  Globalisasi dan modenisasi
ž  Keruntuhan institusi keluarga
ž  Media-massa
ž  ICT
ž  Kelemahan undang-undang
ž  Sikap remaja
ž  Sikap ibu bapa

Kesan Negatif Gejala Sosial :

ž      Kepada individu sendiri
ž      Menjejaskan negara
ž      Keruntuhan nilai agama

Cara Menangani Gejala Sosial :

ž       Peranan ibu bapa
ž       Peruntukan undang-undang
ž       Pendekatan akademik
ž       Didikan agama

Gejala sosial yang semakin berleluasa kini  wajar dibendung dengan segera!!

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK)

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) :

ž  Suasana lebih kondusif
ž  Mudah hasilkan bahan
ž  Kepelbagaian media
ž  Maklumat pelbagai

3 Asas Penting Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat :

ž  Berfungsi untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi.
ž  Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.
ž  Proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

Perubahan Teknologi Maklumat:

ž  Kuasa penggerak
ž  Pelaksanaan
ž  Pemudahan bertindak
ž  Kaedah perubahan
ž Permulaan perubahan

Implikasi TMK Dalam Pendidikan :

ž     Penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan.
ž        Menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.
ž      Mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya.
ž       Kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi.

Komputer Dalam Pendidikan :

ž             Pendidikan jarak Jauh
ž        Reformasi dalam pendidikan
ž        Mudah beri maklumbalas
ž        Sebagai bahan pengajaran   pembelajaran
ž        Alat komunikasi
ž        Memudahkan pemahaman
Kepelbagaian Budaya

Jenis Budaya :

Budaya kebendaan : Peralatan yang dapat memberi simbol dan makna kepada orang lain dalam erti kata yang lain bersifat konkrit.

Budaya bukan kebendaan: Kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang

Ciri-Ciri Budaya :

ž  Boleh dipelajari
ž  Boleh dikongsi
ž  Bersifat sejagat
ž  Boleh diwarisi
ž  Sentiasa berubah
ž  Simbolik
ž  Pandangan semesta

Cadangan Menangani Kepelbagaian Sosiobudaya :

·      Sekolah kebangsaan sebagai peneraju
·      Kelayakan pelajar jadi penentuan
·      Pindaan akta
·      Tingkatkan kemudahan
·      Tingkatkan mutu pendidikan guru
·      Peluang latihan
·      Biasiswa kepada yang berkelayakan

Antara Cadangan Dalam Menangani Isu Kepelbagaian Budaya :

ž            Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara.

ž            Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.

ž            Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.

ž           Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju.

ž          Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat.

ž    Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.

 ž   Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.

ž           Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.

ž           Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.

ž            Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman

ž           Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda.

ž          Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran.

ž     Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar)

Implikasi Kepada Guru :

Positif
       Guru boleh mengaplikasikan serta memperkenalkan  nilai-nilai murni dalam budaya masyarakat tertentu kepada masyarakat yang lain.

Negatif
        Guru sukar untuk menerapkan nilai-nilai  murni kepada murid-murid akibat cara hidup serta budaya yang diamalkan

Norma Dan Sekatan :

ž  Norma merupakan peraturan tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
ž  Sekatan merupakan ganjaran dan hukuman yang menggalakan manusia mematuhi norma
ž  Guru menetahui norma dan sekatan dalam budaya murid-muridnya
ž  Guru perlu memikirkan aspek norma dan sekatan sewaktu meranacang pengajaran

Implikasi Kepada Murid :

Positif
  •  Berpeluang mempelajari kepelbagaian budaya
        Membentuk interaksi sosial yang baik
        Memperkembangkan bakat

Negatif
       Mempunyai masalah dalam kerja kumpulan
       Masalah komunikasi dan bahasa
       Sukar mewujudkan persefahaman
       Wujud perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri

Cara Mengatasi :

žGuru hendaklah mengambil daya usaha untuk menunjukkan kemesraan
ž  Guru hendaklah bersedia melayani murid-murid mengikut kebolehan dan sifat mereka yang berlainan.
ž  Memberi pendedahan murid-murid terhadap kepelbagaian sosio budaya
ž  Mempelbagaikan kaedah pengajaran
ž  Menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan semua murid
ž  Menghormati dan memahami keadaan sosial murid-murid
ž  Guru hendaklah mengadakan suasana demokratik dalam kelas


Uniknya Malaysia Mempunyai Pelbagai Bangsa dan Etnik!Globalisasi Dalam Pendidikan


Maksud globalisasi : Merentasi sempadan dan media

Fungsi Utama Globalisasi Pendidikan :

    Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
    Proses berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan pengalaman seseorang.

Langkah Positif  Untuk Menghadapi Cabaran Globalisasi Pendidikan:

  Menubuhkan Multimedia Super Corridor(MSC).
    Mengembangkan sekolah-sekolah bestari.
Mereformasikan kurikulum sekolah - menukar bahasa pengantar kepada Bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik dan Sains.
   Memberi peluang untuk penubuhan kolej-universiti swasta dalam negeri (penswastaan pendidikan tinggi).

Implikasi Globalisasi Pendidikan Terhadap Guru :

Dalam alaf baru, guru hendaklah bersifat dinamik.
Guru dinamik adalah guru yang sentiasa responsif dan berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dari masa ke masa.
 Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran baru yang sering timbul.
 Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

ž  Guru Pada Asasnya :

                                *  Mempunyai pengetahuan  mendalam  tentang mata pelajaran yang hendak diajar     
                                *  Mengetahui dan menguasai kaedah dalam  pengajarannya.
                                *  Mempunyai sahsiah yang baik dan dapat  dihormati serta dicontohi oleh pelajar.

ž  Kebanyakan kualiti kecekapan dan sahsiah serta kecerdasan emosi guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.
ž  Latihan ini termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psikologi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.

ž  Peranan Guru Yang Lain :

·         Diharapkan menjadi pengganti ibu bapa.
·         Penasihat dan pembimbing dalam pembentukan sahsiah pelajar.
·         Menjadi kaunselor kepada mereka.
·    Menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik dalam masyarakat.
·         Agen pembaharuan bagi masyarakatnya.
·       Guru sentiasa berusaha menanam sikap, nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru mengikut matlamat pendidikan negara serta nilai dan kehendak masyarakat.

Ciri – Ciri Guru Dalam Cabaran Globalisasi Pendidikan :

1.Seorang yang beriltizam
   Keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh serta penuh dengan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik di sekolah.

2.Guru yang berorientasikan maklumat
     Bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baru yang berkaitan dengan pendidikan melalui sebarang media.

3.Guru yang berwawasan
     Berpandangan jauh dan mempunyai visi yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan, demi mencapai kecemerlangan pendidikan negara dalam alaf baru.

4.Guru perlu berpandangan global
       Melihat perspektif pendidikan bukan lagi terhad dalam negeri tetapi juga secara global, agar berjaya menangkis cabaran pendidikan yang berlaku dalam proses globalisasi yang kian meningkat.

5.Guru yang berpandangan positif
     Memperlihat reformasi dan inovasi pendidikan serta perubahan kurikulum dalam perspektif positif atau yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri, pelajar, masyarakat dan negara.

6. Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan  diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan pendidikan.
       Hendaklah menguasai kemahiran belajar untuk melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran dan ilmu pengetahuan.
   Menyesuaikan diri dalam peranan dan tugas  baru dari semasa ke semasa serta dalam persekitaran sosial.

7. Mahir dalam teknologi pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran (p&p) 
       Membawa reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan khasnya dalam teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori pengajaran-pembelajaran, pengurusan sekolah, sistem pentabiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru.

8. Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan
       Amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan.
    Guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah apabila menggunakan proses refleksi.

9. Merebut peluang pendidikan terbuka (open education)
       Pendidikan terbuka boleh diertikan sebagai pendidikan masyarakat atau aktiviti pendidikan di luar sekolah.
       Pendidikan jenis ini tidak perlu kelayakan akademik tinggi untuk didaftarkan sebagai pelajar.
     Segala aktiviti pendidikan boleh dijalankan di tempat-tempat bekerja atau dikelolakan oleh kerajaan, badan – badan berkanun atau pihak swasta di kebanyakan negara-negara maju.

10. Mewujudkan hubungan interpersonal secara sarwajagat untuk menghadapi cabaran globalisasi     pendidikan
    Perkembangan kemajuan serta pembangunan negara Malaysia bergantung kepada kerjasama negara-negara antarabangsa.
    Malaysia sejak awal pembentukannya pernah memainkan peranannya di arena antarabangsa dalam usaha menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat.

Tonggang Pendidikan UNESCO

Pengenalan UNESCO :

ž  UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB.
ž  Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris.
ž  Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB.
ž  UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945.
ž Tujuan penubuhannya adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan dunia.

ž  Lima Program Utama UNESCO Adalah:
   
     ~  Pendidikan
     ~  Sains semula jadi
     ~  Sains manusia dan sosial
     ~  Kebudayaan
     ~  Komunikasi dan maklumat

ž  Projek Yang Menerima Penajaan UNESCO Termasuklah:

      ~ Kemahiran menulis dan membaca
      ~ Teknikal, dan program latihan kepada  guru-guru
      ~ Program Sains Antarabangsa
      ~ Promosi kebebasan bersuara
      ~ Media yang bebas
      ~ Projek sejarah kebudayaan setempat

Tonggak Pendidikan UNECSO :

Ø  Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan.
Ø  Keempat-empat pilar pendidikan tersebut adalah:-
     ~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know )
     ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do )
     ~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna ( learning to be )
     ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to live together )
Ø Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993, dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan
Ø Pendidikan formal kini seharusnya merancang  kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk
  pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.
Ø  Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum
Ø Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka.    

Belajar Untuk Menguasai Ilmu :

Merupakan faktor pembelajaran utama.
Manusia perlu belajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain.
Termasuk  Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan, kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.

Peranan Guru :

q  Cara penyampaian yang berkesan.
     -  Penggunakan ICT dalam pengajaran.
     -  Gambar.
     -  Aktiviti pengajaran yang menarik. Contohnya, bercerita, permainan, perbincangan dan lakonan. 

q Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan. 
    -  Supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam    dunia    yang berteknologi tinggi. 

Belajar Untuk Menguasai Kemahiran :

Terbahagi kepada empat bahagian iaitu :

Kemahiran interpersonal.
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran berpasukan
Kemahiran menyelesaikan masalah.

Peranan Guru :

q  Aktiviti “Hands-On” seperti membuat eksperimen, membuat model dan lain-lain. 
q  Aktiviti Kokurikulum. (Kelab atau Persatuan)
                Contohnya, Kelab Memasak, Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains.
          ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja)

Belajar Untuk Menjadi Insan Berguna :

ž  Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani, emosi, kepekaan & penghargaan estetika.
ž  Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan individu seimbang.
ž  Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).
ž  Setiap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berfikir secara kritis, berdikari dan berupaya membuat keputusan.

Peranan Guru:

ž  Mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kritis, kreatif dan inovatif.

Belajar Untuk Harmoni Dan Bekerjasama:

ž  Pendidikan berperanan penting dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya.
ž  Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang.

 Apakah Implikasi Tonggak Pendidikan Ini Terhadap Sistem Pendidikan?

ž  Beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan.
Didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain.

ž  Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya, agama dan tingkah laku setiap etnik.

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan :

Ø Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara.
Ø  Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.
Ø  Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperti sukan.
Ø  Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya.
Ø  Program Angkat Angkat
Ø  Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia

Pendemokrasian Pendidikan

Pengenalan :

v  Semua dapat hak yang sama
v  Sekolah dapat kemudahan yang sama
v  Sekolah Wawasan dan berkongsi kemudahan
v  Sekolah satu aliran
v  Peluang pendidikan yang sama
v  Persamaan hak


Pendidikan Negara:

ž  Pelbagai peringkat
ž  Kurikulum yang sama
ž  Penubuhan sekolah agama rakyat
ž  Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
ž  Pendidikan swasta
ž  Pendidikan untuk semua
ž  Pengagihan sumber kewangan
ž  Pendidikan sejagat
ž  Pertambahan guru dan bilangan kelas
ž  Pendidikan bertaraf dunia
ž  Pendidikan berterusan
ž  Pendidikan berkualiti

Integrasi Nasional

  Pengenalan :


ž Usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara.
ž  Penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian.
ž  Memastikan kesaksamaan untuk semua, khususnya dalam bidang pendidikan.

      Cabaran Mewujudkan Satu Sistem Sosial :

ž  Agama dan kebudayaan
ž  Dasar Penjajah British
ž  Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan
ž  Amalan ekonomi yang berlainan
ž  Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

      Pupuk Integrasi Nasional Melalui Dasar Pelajaran:

ž  Sistem pendidikan kebangsaan
ž  Agenda Memperkasakan SK
ž  Penerapan nilai
ž  Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
ž  Perkasakan bahasa Kebangsaan
ž  Pemantapan aktiviti
ž  Pupuk kefahaman
ž Dasar pelajaran kebangsaan
ž Pakaian seragam
ž  Bahasa penghantar yang sama

    Pupuk Integrasi Nasional Melalui RIMUP :

ž  Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
ž Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
ž  Modul Aktiviti Kokurikulum
ž  Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
ž  Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

     Tindakan KPM Untuk Pupuk Integrasi Nasional:

ž  Sekolah sebagai alat perpaduan
ž  Sistem persekolahan yang sama
ž  Penggunaan Bahasa Melayu
ž  Pendedahan kepada nilai
ž  Seminar/forum